Terug naar Kennisbank

Broedvogelinventarisatie Hindersteyn 2018

In 2018 heeft de vogelwerkgroep van de KNNV Zeist het landgoedbos bij kasteel Hindersteyn geïnventariseerd op broedvogels. Het adres van kasteel Hindersteyn is Langbroekerdijk 119 te Langbroek.

Het bos ligt tussen de Langbroekerdijk en de Provincialeweg van Bunnik naar Wijk bij Duurstede. Het kasteel ligt aan de Langbroekerdijk. Het kasteelbos is zelf niet toegankelijk. Er lopen twee paden vanaf de Langbroekerdijk naar de Kleidijk, zodat we een rondje door het gebied kunnen lopen.

Het aangrenzende landgoed Weerdesteyn is op broedvogels geïnventariseerd door Bea Gaikhorst en Lies van Rijnsbergen. Het door de KNNV Zeist geïnventariseerde stuk bestaat dus uit een strook van 50 meter breed aan de oostkant van de Weerdesteynselaan en een strook van 100 meter breed langs het hieraan parallel lopende pad door Hindersteyn en bedraagt ongeveer 20 ha. De inventarisatie is gedaan vanaf de opengestelde wandelpaden.

Er waren vijf excursies: op 18 maart, 6 april, 5 en 27 mei en 17 juni, ’s ochtends van 7.00 tot 9.00 uur. Het aantal deelnemers aan de excursies varieerde van een tot zes.

Op de eerste dag, 18 maart, was het erg koud vriezend weer met een harde oostenwind. Er zongen toen erg weinig vogels.

We hebben alle zingende vogels op kaarten ingetekend. Een vogel die op een bepaalde plaats zong en zich daarna verplaatste is maar eenmaal genoteerd. Twee vogels op dezelfde kaart waren dus twee verschillende exemplaren die tegelijk zongen.

Territoria zijn bepaald door voor elke soort een kaart te maken met waarnemingen van die soort. Een waarneming van een tjiftjaf op de eerste datum wordt een 1 op de kaart voor de tjiftjaf, op de tweede datum een 2 enzovoort.

Daarna zijn voor elke soortkaart de waarnemingen in groepjes verdeeld. Elk groepje bevat een aantal waarnemingen die op ongeveer dezelfde plaats zijn gedaan. Per groepje mag elke datum maar eenmaal voorkomen. Een uitzondering vormen de spechten waar zowel mannetjes als vrouwtjes roffelen.

Elk groepje met 2 of meer waarnemingen is aangemerkt als broedgeval. Soorten die maar op een datum zijn waargenomen worden apart vermeld.

Hierna worden de vastgestelde soorten broedvogels besproken .

De vijf algemeenste soorten waren zwartkop (21), vink (18), tjiftjaf (17), winterkoning (11), en merel (11). In Sterkenburg, Leeuwenburg en Hardenbroek waren de drie algemeenste soorten tjiftjaf, vink en winterkoning. De merel was in Hindersteyn talrijker dan in de andere drie landgoederen.

Vrij algemeen waren koolmees (7), zanglijster (5), roodborst (4), grote bonte specht (3), heggemus (3), fitis (2), boomkruiper (2), tuinfluiter (2) en pimpelmees (2).

Voor de volgende soorten is in 2018 maar één broedpaar vastgesteld (voor zover je bij een koekoek van een broedpaar kunt spreken): boomklever, holenduif, houtduif, huismus, havik en koekoek. De havik is eenmaal kekkerend waargenomen, maar dat is voldoende voor een broedgeval.

En dan zijn er nog de soorten die wel zijn waargenomen, maar met te weinig waarnemingen om een territorium te kunnen vaststellen: boompieper, bosrietzanger, buizerd, gaai, groenling, grote lijster, spotvogel en spreeuw.

 (Spotvogel op Hindersteyn. Foto Nicolien Drost.)

Twee kleine karekieten zaten op 5 mei te zingen in het moerasje aan de overkant van de Langbroekerdijk, net buiten het gebied.

Een grasmus zat tweemaal te zingen bij de boerderij van Weerdesteyn, maar dat is ook net buiten het gebied.

Met dank aan Geert Kuitenbrouwer, Joke Haas en Ans Klarenbeek met vriendinnen voor hun aanwezigheid.

Nicolien Drost

Kenmerken

Datum 2019 / 12
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen